In this video, learn how to make the most of your employees' skillsets. Manage their skills and resumes with Odoo Employees.
Views
3151 Tổng lượt xem
3151 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
4 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Can I find an employee with a search based on their skills?
2. I want to add a level (A1, A2, B1, etc.) to my employees' language skills, what feature can I use to do so?