In this video, learn how leads work in Odoo, to convert your leads into customers!
Views
20630 Tổng lượt xem
13189 Lượt xem của thành viên
7443 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn