In this video, learn how to generate leads in Odoo, and increase your customer flow.

Views
31500 Tổng lượt xem
19395 Lượt xem của thành viên
12105 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
6 Bình luận
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Can I convert specific website visitors into Leads in my CRM?
3. Can I add a newsletter popup to my website?