In this video, learn how to use Odoo's employees app.
Views
8972 Tổng lượt xem
5309 Lượt xem của thành viên
3668 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. My company is split into two departments: R&D and Sales. R&D is on the first floor and Sales is on the second. I don't want to use tags just for that information, so what else can I do?
2. Is the job title considered as a tag?