In this video, learn the fundamentals of Odoo Timesheets. Odoo Timesheets allows time to be encoded from a timer, or manually, on a desktop or mobile device. If the connection is lost, data is synced once the connection is restored. Hotkeys can be used, encoding units can be chosen, and it all happens within a user-friendly interface!

Views
12630 Tổng lượt xem
7677 Lượt xem của thành viên
4955 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn