In this video, learn how to quickly build and customize forms on your website that you can utilize to gain vital information from your customers and/or employees. Odoo helps users create unique forms to gather as much (or as little) information as they desire, and in a number of different, truly engaging ways.
Views
10825 Tổng lượt xem
5626 Lượt xem của thành viên
5201 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
4 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn