In this video, learn how to apply the right set of taxes with Fiscal Positions, for example, when you issue an invoice to a business abroad.
Views
6149 Tổng lượt xem
5423 Lượt xem của thành viên
727 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
4 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn