Learn how to quickly set up a domain name, language settings, a unique Website name, and personalized Favicon to enhance the look (and feel) of your company's website with Odoo!

Views
9669 Tổng lượt xem
6424 Lượt xem của thành viên
3260 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn