Domain, Language, Website Name and Favicon

80 XP
In this video, learn how to change your domain, language, name or favicon on your Odoo Website.
Views
3458 Total Views
3332 Members Views
126 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn