In this video, learn how to create coupon programs in Odoo eCommerce.
Views
2480 Total Views
2396 Members Views
84 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. Is a coupon code the same thing as a promo code?