In this video, learn how to manage contacts and import data in Odoo.

Views
27754 Tổng lượt xem
16970 Lượt xem của thành viên
10785 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
5 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. What can I set my contacts as?
3. Can I specify the contact fields I want to export?