Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
53919 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
47284 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41256 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
40436 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
38882 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24851 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
24422 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
23702 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
22701 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 Yung-Wa Ng (alpiek.com)
Tiến sĩ
21611 XP 7 Huy hiệu 2 Chứng nhận
11 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
12 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20690 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19679 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Kiran K
Tiến sĩ
18387 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
15 Odoo Mates
Tiến sĩ
18167 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
16 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
18069 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
18 Sarath Babu
Tiến sĩ
17778 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
19 Waleed Mohsen
Tiến sĩ
16631 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
20 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
16484 XP 15 Huy hiệu 1 Chứng nhận
21 Midhun M M
Tiến sĩ
16338 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
22 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16292 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Waleed Ali
Tiến sĩ
16265 XP 11 Huy hiệu 0 Chứng nhận
24 Balagopal R
Tiến sĩ
16230 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
25 Amr Abd-Alkrim (FireBits)
Tiến sĩ
15916 XP 15 Huy hiệu 2 Chứng nhận
26 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
27 alouna ahmad
Tiến sĩ
15430 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15394 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
29 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
15313 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận
30 Mohamed Ashraf Abuelmagd
Tiến sĩ
15090 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận