Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
54705 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
47304 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41271 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
40521 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
38882 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24881 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
24457 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
23722 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
22798 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 Yung-Wa Ng (alpiek.com)
Tiến sĩ
21611 XP 7 Huy hiệu 2 Chứng nhận
11 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
12 Waleed Ali
Tiến sĩ
20725 XP 11 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20700 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19744 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
15 Kiran K
Tiến sĩ
18387 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
16 Odoo Mates
Tiến sĩ
18237 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
17 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
18069 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
18 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
19 Sarath Babu
Tiến sĩ
17778 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
20 Waleed Mohsen
Tiến sĩ
16971 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
21 Mohamed Mejdi
Tiến sĩ
16561 XP 2 Huy hiệu 1 Chứng nhận
22 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
16484 XP 15 Huy hiệu 1 Chứng nhận
23 Midhun M M
Tiến sĩ
16353 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
24 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16312 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
25 Balagopal R
Tiến sĩ
16238 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
26 Amr Abd-Alkrim (FireBits)
Tiến sĩ
15986 XP 15 Huy hiệu 2 Chứng nhận
27 Mohamed Ashraf Abuelmagd
Tiến sĩ
15870 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
29 alouna ahmad
Tiến sĩ
15520 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15392 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận