Menu
Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
77347 XP 37 Badges 1 Certifications
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
62066 XP 29 Badges 1 Certifications
3 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
50728 XP 24 Badges 1 Certifications
4 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41902 XP 31 Badges 5 Certifications
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
38974 XP 23 Badges 1 Certifications
6 Yung-Wa Ng (YW NG Consulting - NL)
Tiến sĩ
38152 XP 7 Badges 2 Certifications
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
29646 XP 22 Badges 2 Certifications
8 Mehjabin Farsana (Metalinks IT consulting & solutions)
Tiến sĩ
28133 XP 32 Badges 1 Certifications
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
26656 XP 27 Badges 0 Certifications
10 Kiran K
Tiến sĩ
26335 XP 23 Badges 1 Certifications
11 Ray Carnes
Tiến sĩ
25485 XP 28 Badges 0 Certifications
12 Waleed Mohsen (CorTex IT Solutions)
Tiến sĩ
24800 XP 13 Badges 1 Certifications
13 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
24427 XP 27 Badges 1 Certifications
14 Sarath Babu
Tiến sĩ
22518 XP 18 Badges 2 Certifications
15 Walnut Software Solutions
Tiến sĩ
22222 XP 7 Badges 0 Certifications
16 Balagopal R
Tiến sĩ
21588 XP 19 Badges 4 Certifications
17 Savya Sachin
Tiến sĩ
21214 XP 21 Badges 1 Certifications
18 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20935 XP 8 Badges 4 Certifications
19 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20915 XP 26 Badges 0 Certifications
20 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
20507 XP 13 Badges 1 Certifications
21 Malay Khamar (Serpent Consulting Services Pvt. Ltd)
Tiến sĩ
20401 XP 18 Badges 1 Certifications
22 Waleed Ali Mohsen
Tiến sĩ
20321 XP 21 Badges 1 Certifications
23 Jaideep
Tiến sĩ
19924 XP 19 Badges 1 Certifications
24 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19906 XP 22 Badges 0 Certifications
25 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO - France)
Tiến sĩ
19083 XP 11 Badges 2 Certifications
26 Alouna Ahmad
Tiến sĩ
19051 XP 10 Badges 1 Certifications
27 Huub Baijens (SocialERP.nl)
Tiến sĩ
18978 XP 5 Badges 2 Certifications
28 GLOBAL CREATIVE CONCEPTS TECH CO LTD [ iWesabe ]
Tiến sĩ
18827 XP 18 Badges 1 Certifications
29 B.solution
Tiến sĩ
18795 XP 8 Badges 1 Certifications
30 Christian Kubicki
Tiến sĩ
18731 XP 11 Badges 1 Certifications