Thứ hạng

Niyas Raphy

Tiến sĩ
Thứ hạng

Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)

Tiến sĩ
Thứ hạng

Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)

Tiến sĩ
1 Niyas Raphy
Tiến sĩ
53966 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
2 Sudhir Arya (ERP Harbor Consulting Services)
Tiến sĩ
47304 XP 29 Huy hiệu 1 Chứng nhận
3 Yenthe Van Ginneken (Mainframe Monkey)
Tiến sĩ
41256 XP 31 Huy hiệu 4 Chứng nhận
4 Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Tiến sĩ
40456 XP 24 Huy hiệu 1 Chứng nhận
5 Avinash Nk
Tiến sĩ
38882 XP 23 Huy hiệu 1 Chứng nhận
6 Ray Carnes
Tiến sĩ
24861 XP 28 Huy hiệu 0 Chứng nhận
7 Paresh Wagh
Tiến sĩ
24432 XP 21 Huy hiệu 2 Chứng nhận
8 Hilar Andikkadavath
Tiến sĩ
23702 XP 27 Huy hiệu 1 Chứng nhận
9 Ray Carnes (ray)
Tiến sĩ
22711 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
10 Yung-Wa Ng (alpiek.com)
Tiến sĩ
21611 XP 7 Huy hiệu 2 Chứng nhận
11 Dharmesh Patel
Tiến sĩ
20925 XP 8 Huy hiệu 3 Chứng nhận
12 Ermin Trevisan
Tiến sĩ
20690 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
13 Jainesh Shah(Aktiv Software)
Tiến sĩ
19694 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
14 Kiran K
Tiến sĩ
18387 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
15 Odoo Mates
Tiến sĩ
18192 XP 22 Huy hiệu 0 Chứng nhận
16 Ravi Gadhia
Tiến sĩ
18069 XP 13 Huy hiệu 1 Chứng nhận
17 Ray Carnes
Tiến sĩ
18053 XP 25 Huy hiệu 0 Chứng nhận
18 Sarath Babu
Tiến sĩ
17778 XP 17 Huy hiệu 2 Chứng nhận
19 Waleed Ali
Tiến sĩ
17225 XP 11 Huy hiệu 0 Chứng nhận
20 Waleed Mohsen
Tiến sĩ
16951 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
21 MUHSIN KOTTAKKUTH
Tiến sĩ
16484 XP 15 Huy hiệu 1 Chứng nhận
22 Midhun M M
Tiến sĩ
16343 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
23 Axel Mendoza
Tiến sĩ
16302 XP 28 Huy hiệu 1 Chứng nhận
24 Balagopal R
Tiến sĩ
16238 XP 19 Huy hiệu 3 Chứng nhận
25 Amr Abd-Alkrim (FireBits)
Tiến sĩ
15976 XP 15 Huy hiệu 2 Chứng nhận
26 Ajeet Yadav (Softprime Consulting Pvt Ltd)
Tiến sĩ
15690 XP 19 Huy hiệu 1 Chứng nhận
27 alouna ahmad
Tiến sĩ
15445 XP 5 Huy hiệu 1 Chứng nhận
28 Nikhil Krishnan
Tiến sĩ
15392 XP 26 Huy hiệu 0 Chứng nhận
29 Malay Khamar
Tiến sĩ
15323 XP 11 Huy hiệu 1 Chứng nhận
30 Sebastien BOSSOUTROT (IROKOO)
Tiến sĩ
15313 XP 10 Huy hiệu 2 Chứng nhận