Tìm kiếm Dịch vụ?

Liên hệ một cộng sự trong Xéc-bi

Tìm kiếm một cửa hàng địa phương?

Liên hệ một người phân phối

Bản đồ thế giới

Ready Đối tác

IRVAS International d.o.o.
IRVAS International d.o.o.
We are a team with twenty years of experience in the implementation of business solutions in various verticals. Our main focus is on the implementation and customization of Odoo platform in order to meet the specific requirements of our users. We deal with the Odoo integration with third-party solutions in other business and industrial environments.
3 các tham chiếu