Tìm kiếm Dịch vụ?

Liên hệ một cộng sự trong Na-mi-bi-a

Tìm kiếm một cửa hàng địa phương?

Liên hệ một người phân phối

Bản đồ thế giới

Ready Đối tác

Bekern Technologies
Bekern Technologies
Bekern Technologies is a leading software development and IT consultancy company. By providing leading- edge business solutions such as ERP, CRM, GIS and IT consultancy, we aim to be our clients’ hub for all IT services.
We have offices in Namibia and Egypt.
3 các tham chiếu