Tìm kiếm Dịch vụ?

Liên hệ một cộng sự trong Đài Loan

Tìm kiếm một cửa hàng địa phương?

Liên hệ một người phân phối

Bản đồ thế giới

Ready Đối tác

Byi-E Information co., Ltd.
Byi-E Information co., Ltd.
深耕傳產業界、有豐富的資訊系統建置與人才的養成經驗,是最了解中小型製造業的系統整合商。 累積多年管理、組織與資訊科技整合經驗,提供顧問諮詢、專案開發、系統維護、網站開發、教育訓練等資訊服務以及虛擬主機租用與機房代管等委外服務, 以解決企業面臨資訊系統解決方案選擇的挑戰,節省客戶之人力成本,專注核心事業、優化資源運用,是企業IT應用諮詢、整合及技術支援的最佳策略夥伴。