Tìm kiếm Dịch vụ?

Liên hệ một cộng sự trong Haiti

Tìm kiếm một cửa hàng địa phương?

Liên hệ một người phân phối

Bản đồ thế giới

Silver Đối tác

LoGix Consulting
LoGix Consulting
LoGix is a Tech Startup launched in Haiti in 2016. We are focused on bringing intelligent technology solutions to households and businesses seeking the best tools to support their daily activities.
7 các tham chiếu