| All Events

Odoo人力资源管理和招聘(休假管理)

Sự kiệnMIỄN PHÍ Hãy bắt đầu:  11:00 SA - tháng 9, 19

人力资源管理

应用程序套件概述

在本网络研讨会中,您将了解如何使用Odoo的人力资源应用程序套件管理所有人力资源需求。我们会去:

  • 管理员工信息

  • 管理招聘职位

  • 费用报告

  • 管理假期和病假

  • 员工评估

Ngày tháng & Thời gian

+ Thêm vào Lịch
Thứ Năm tháng 9 19
Asia/Hong_Kong 11:00 SA 12:00 CH

Nhà tổ chức

Odoo Limited
--Odoo Limited--
+852 3950 0600
eji@odoo.com