| All Events

Odoo工具:如何定制你的Odoo系统

Sự kiệnMIỄN PHÍ Hãy bắt đầu:  11:00 SA - tháng 7, 25

Odoo 工作室

在這個網上研討會中,你會學習到Odoo工作室一些概括的性能和攻略,令你可以自己嘗試使用體驗。研討會中我們討論的題目包括:


既述你需要知道的項目
設立定制的領域
修改表格及排列
自動化功能


Ngày tháng & Thời gian

+ Thêm vào Lịch
Thứ Năm tháng 7 25
Asia/Hong_Kong 11:00 SA 12:00 CH

Nhà tổ chức

Odoo Limited
--Odoo Limited--
+852 3950 0600
eji@odoo.com