Thành tựu của chúng tôi

Được tin tưởng bởi hàng triệu người trên thế giới

Tham khảo theo ngành

Tham vấn theo quốc gia

M.I.R. Softver Solushns DOO Skopje
M.I.R. Softver Solushns DOO Skopje Sức khoẻ/Xã hội
M.I.R! Software Solutions
IT company focused on software solutions for the medical industry.

Modules: Inventory, Procurement, Invoicing, Manufacturing, Accounting, Sales