Menu

Thành tựu của chúng tôi

Được tin tưởng bởi hàng triệu người trên thế giới

Tham khảo theo ngành

Tham vấn theo quốc gia

Minimax Import Export Co Ltd
Minimax Import Export Co Ltd
Spark Model designs and manufactures collector’s scale model. With 2 factories and almost 1000 employees, the company manufacture models for the European and Japanese market where their products are known for their quality and accuracy.

中山量大仿真模型有限公司按收藏家所需规模设计和制造模型。公司目前拥有两家工厂和近1000名员工, 主要向欧洲和日本市场提供高质 量和高精确度的产品。