Меню

Шукаєте послуги?

Зв'яжіться з партнером

SKY ERP CO., LTD.

Ready Партнер

SKY ERP CO., LTD.
3rd Floor, An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang, Vo Thi Sau Ward, District 3
Ward 7, Dictrict 3
0 Ho Chi Minh City
В'єтнам
+84 901 366 468
sales@skyerp.net

Chúng tôi là nhà tư vấn ERP nhiều kinh nghiệm và là đối tác chính thức của Odoo.

Chúng tôi bắt đầu với một chiến lược IT gắn với tầm nhìn của doanh nghiệp và tiếp đó đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện từng bước cùng với sự phát triển. Trong từng bước chúng tôi giúp tìm ra và giải quyết các thách thức đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Bằng cách đó công ty có thể phát triển hết tiềm năng của mình ở từng giai đoạn của sự phát triển. 

Chúng tôi bắt đầu với những điểm khó khăn và hiểu rõ hơn về các quy trình và hệ thống cũ của bạn. Sau đó chúng tôi vạch ra một giải pháp hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, chúng tôi có thể đưa vào áp dụng từ một vài mô-đun Odoo hoặc nhiều hơn các mô-đun Odoo.

Đội ngũ nhân viên với tất cả các kỹ năng cần thiết dành cho các giải pháp phức tạp, như các dự án quản lý đồng bộ nhiều cơ sở dữ liệu, phát triển front-end và back-end, các ứng dụng mobile hoạt động đồng bộ với odoo, kế hoạch sản xuất tổng thể, tính giá, quản lý sản xuất, kế toàn tài chính, nhân sự, ...

Kinh nghiệm triển khai phát triển các phân hệ chức năng bản địa hoá và quốc tế giúp tăng tốc độ triển khai và độ ổn định của giải pháp, bao gồm và không giới hạn trong các chức năng kế toán tài chính cao cấp theo chuẩn VAS, chức năng nhân sự theo quy định của Việt Nam. 

CÁC DỊCH VỤ  CHÚNG TÔI CUNG CẤP

Odoo Services

Odoo consulting

Odoo Integration 

Odoo Customization

Odoo Training 

Odoo Support 

Odoo SaaS hosting

Mobile apps development 

iOS App development

Android App development 

Custom Android / iOS app for Odoo

Our Expertises

Vietnam Accounting integration 

Vietnam HR solution

Manufacturing Management

Retail Store Chain management

Real Estate Solutions

Building Management 

Construction Management

Education Management 

Health Care / Medical Management

Tour and Travel Management

Freight Management========

We are the experienced ERP consultant in Vietnam, as well as an official Odoo Partner

Our vision is to help companies in all size to grow to its full potential by empowering them with a great IT system and tools that is efficient and advanced, with high flexibility and low cost.

We start with an IT strategy associated with the vision of the business and then team up together with company for each stage of the grow. In every step we help find and solve the challenges that are hindering the growth of businesses. In that way the company can reach its full potential at each stage of growth and expansion.

We start with business pain points and understand existing processes and systems. Then we outlined an integrated business management system solution. Depending on the complexity of the project, we can use several to more Odoo modules.

Our in-house team with all the required skills for a complex implementation, such as project management, database tuning, customs mobile apps that work seamlessly with Odoo, front-end and back-end development, production planning, costing, manufacturing, accounting, etc.

Experience in developing and deployment of localized and international functional modules help reduce deployment time and increase stability of the solution, including and not limited to advanced Vietnam local financial accounting functions under VAS accounting standards , HR functions according to Vietnamese regulations.

OUR SERVICES AND EXPERTISES

Odoo Services

Odoo consulting

Odoo Integration 

Odoo Customization

Odoo Training 

Odoo Support 

Odoo SaaS hosting

Mobile apps development 

iOS App development

Android App development 

Custom Android / iOS app for Odoo

Our expertises

Vietnam Accounting integration 

Vietnam HR solution

Manufacturing Management

Retail Store Chain management

Real Estate Solutions

Building Management 

Construction Management

Education Management 

Health Care / Medical Management

Tour and Travel Management

Freight Management