กำลังมองหาบริการอยู่หรือเปล่า

ติดต่อพันธมิตร ใน ซาอุดิอาระเบีย

Alaa International Excellence (A.I.E)

Ready คู่ค้า

Alaa International Excellence (A.I.E)
ALHassan bin ali 1245,in front Inma Bank
11564 Riyadh
ซาอุดิอาระเบีย
966-114198198 -966-570001262
ahmedhd123@gmail.com

الاء التميز العالمية ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ جميع القطاعات ﺑﻜﻮادر ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﻪ ذو ﺧﺒﺮات ﻓﻨﻴﺔ وﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﺣﺪث ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتو الاتصالات ومجال المقاولات وخدمات الصيانة والتشغيل والنقل ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ . ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻘﺪرة ﻟﺪﻳﻬﻢ. ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم واﻻﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف