เมนู

ช่วยเหลือ

0

Unable to print properly on Order Printer (Epson TM-U220B) Paper size mismatch

Avatar
samay@entourage.in

Hi,

I am trying to setup POS using Odoo 13 Community Edition. I configured order printer (Epson TM-U220B Model M188B) When I print the order, it cuts off. The fonts are too big and the text is cut off on the right. I only see a bit of the text. It seems like it is trying to print A4/Letter size in the thin paper.


I also have TM-m30 receipt printer and it works fine. I don't understand if the issue is with the printer or Odoo. In the printer configuration page, I see EPOS setting which I have enabled and the printing method is set to "Impact". Other options are "Impact (24pin)", "Thermal (180dpi)" and "Thermal (203dpi)". If I select any of the other three, it gives me gibberish text in the print.

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
1Answer
0
Avatar
Alexey Yushin
Best Answer

I have exactly same problem. Any solution?

สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก