ช่วยเหลือ

0

Website products problem on Odoo V12 : missing fields

Avatar
Antoine

Hello everybody, 

I am running an V12 Odoo on a personal server, and I have a e-commerce website, with few products. With google search console, i have some problems with attributes like "priceValidUntil" or "agregateRating"  (from schema.org/Product?). I do not have any field where to precise this, and i want to delete these attributes, for not being a problem anymore for the crawling. Here is the code for my website_sale.product. 

Does anybody else have this prob? Does somebody knows how to fix it ? 

Thank you! (and happy new year) <t name="Product" t-name="website_sale.product">
<t t-set="first_possible_combination" t-value="product._get_first_possible_combination()"/>
<t t-set="combination_info" t-value="product._get_combination_info(first_possible_combination, add_qty=add_qty or 1, pricelist=pricelist)"/>
<t t-set="product_variant" t-value="product.env['product.product'].browse(combination_info['product_id'])"/>
<t t-call="website.layout">
<t t-set="additional_title" t-value="product.name"/>
<div itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Product" id="wrap" class="js_sale">
<section t-attf-class="container py-2 oe_website_sale #{'discount' if combination_info['has_discounted_price'] else ''}" id="product_detail">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a t-att-href="keep(category=0)">Products</a>
</li>
<li t-if="category" class="breadcrumb-item">
<a t-att-href="keep('/shop/category/%s' % slug(category), category=0)" t-field="category.name"/>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">
<span t-field="product.name"/>
</li>
</ol>
</div>
<div class="col-md-8">
<div class="form-inline justify-content-end">
<t t-call="website_sale.search">
<t t-set="search" t-value="False"/>
</t>
<t t-call="website_sale.pricelist_list">
<t t-set="_classes">ml-2</t>
</t>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<t t-set="variant_img" t-value="product_variant and product_variant.image_variant"/>
<t t-set="image_ids" t-value="product.product_image_ids"/>
<div id="o-carousel-product" class="carousel slide" data-ride="carousel" data-interval="0">
<div class="carousel-outer">
<div class="carousel-inner">
<div t-if="variant_img" class="carousel-item active" t-field="product_variant.image" t-options="{'widget': 'image', 'class': 'product_detail_img js_variant_img', 'alt-field': 'name', 'zoom': 'image', 'unique': str(product['__last_update']) + (str(product_variant['__last_update']) or ''), 'itemprop': 'image'}"/>
<div t-attf-class="carousel-item#{'' if variant_img else ' active'}" t-field="product.image" t-options="{'widget': 'image', 'class': 'product_detail_img', 'alt-field': 'name', 'zoom': 'image', 'unique': product['__last_update'], 'itemprop': 'image'}"/>
<t t-if="len(image_ids)" t-foreach="image_ids" t-as="pimg">
<div class="carousel-item" t-field="pimg.image" t-options="{"widget": "image", "class": "product_detail_img", "alt-field": "name", "zoom": "image", "itemprop": "image"}"/>
</t>
</div>
<t t-if="len(image_ids) or variant_img">
<a class="carousel-control-prev" href="#o-carousel-product" role="button" data-slide="prev">
<span class="fa fa-chevron-left" role="img" aria-label="Previous" title="Previous"/>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#o-carousel-product" role="button" data-slide="next">
<span class="fa fa-chevron-right" role="img" aria-label="Next" title="Next"/>
</a>
</t>
</div>
<ol class="carousel-indicators" t-if="len(image_ids) or variant_img">
<li t-if="variant_img" data-target="#o-carousel-product" data-slide-to="0" class="active">
<img class="img img-fluid js_variant_img_small" t-attf-src="/website/image/product.product/{{product_variant.id}}/image/90x90" t-att-alt="product.name"/>
</li>
<li data-target="#o-carousel-product" t-att-data-slide-to="1 if variant_img else '0'" t-att-class="'' if variant_img else 'active'">
<img class="img img-fluid" t-attf-src="/website/image/product.template/{{product.id}}/image/90x90" t-att-alt="product.name"/>
</li>
<t t-if="len(image_ids)" t-foreach="image_ids" t-as="pimg">
<li data-target="#o-carousel-product" t-att-data-slide-to="pimg_index + (variant_img and 2 or 1)">
<img class="img img-fluid" t-attf-src="/website/image/product.image/{{pimg.id}}/image/90x90" t-att-alt="pimg.name"/>
</li>
</t>
</ol>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xl-4 offset-xl-2" id="product_details">
<h1 itemprop="name" t-field="product.name">Product Name</h1>
<span itemprop="url" style="display:none;" t-esc="'%sshop/product/%s' % (request.httprequest.url_root, slug(product))"/>
<form t-if="product._is_add_to_cart_possible()" action="/shop/cart/update" method="POST">
<input type="hidden" name="csrf_token" t-att-value="request.csrf_token()"/>
<div class="js_product js_main_product">
<t t-placeholder="select">
<input type="hidden" class="product_id" name="product_id" t-att-value="product_variant.id"/>
<input type="hidden" class="product_template_id" name="product_template_id" t-att-value="product.id"/>
<t t-if="first_possible_combination" t-call="sale.variants">
<t t-set="ul_class" t-value="'flex-column'"/>
<t t-set="parent_combination" t-value="None"/>
</t>
<t t-else="">
<ul class="d-none js_add_cart_variants" t-att-data-attribute_exclusions="{'exclusions: []'}"/>
</t>
</t>
<t t-call="website_sale.product_price"/>
<p t-if="True" class="css_not_available_msg alert alert-warning">This combination does not exist.</p>
<a role="button" id="add_to_cart" class="btn btn-primary btn-lg mt8 js_check_product a-submit" href="#">Add to Cart</a>
</div>
</form>
<p t-elif="not product.active" class="alert alert-warning">This product is no longer available.</p>
<p t-else="" class="alert alert-warning">This product has no valid combination.</p>
<hr t-if="product.description_sale"/>
<div class="o_not_editable">
<p t-field="product.description_sale" class="text-muted"/>
</div>
<hr/>
<p class="text-muted"/>
</div>
</div>
</section>

<div itemprop="description" t-field="product.website_description" class="oe_structure mt16" id="product_full_description"/>

</div>
</t>
</t>
Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
alex71m
Best Answer

where you able to find a solution? I have the same problem with odoo 13.0.

Thanks.

Avatar
Discard