ช่วยเหลือ

0

Data in the txt file are all in one line

Avatar
Deborah Joy Adeva

All the line generated are in one line and even though I used \n \t 

Here's the code:

        rows = cur.fetchall()

        file.write("emp id,bank account id,salary\n")

        rows_count = 0

        total_salary = 0

        for row in rows:

            file.write('"%s\t",' % row[0])

            file.write("%s\t," % row[1])

            file.write("%s\n" % row[2])

            rows_count += 1

            total_salary += row[2]

        file.write("Total Accounts,")

        file.write("%s\t" % rows_count)

        file.write("Total Salary,")

        file.write("%s\t" % total_salary)


with open(name, 'r') as f_read:

            file_data = f_read.read()

            print 'file_data', file_data  #here the output is right, there is new line created

        values = {

            'name': name,

            'datas_fname': name,

            'res_model': 'ir.ui.view',

            'res_id': False,

            'type': 'binary',

            'public': True,

            'datas': file_data.encode('utf8').encode('base64'),  #Is the problem in here? 

        }

        attachment_id = self.env['ir.attachment'].sudo().create(values)

        # Prepare your download URL

        download_url = '/web/content/' + str(attachment_id.id) + '?download=True'

        base_url = self.env['ir.config_parameter'].get_param('web.base.url')

        return {

            "type": "ir.actions.act_url",

            "url": str(base_url) + str(download_url),

            "target": "new",

        }


What should I do to make the added data in the loop is in new line?

Avatar
Discard