เมนู

ช่วยเหลือ

0

Adding "Paiment date" in FEC file

Avatar
Jean-Philippe Gras

Hi,

I am using Odoo Community.

I need to find "paiement date" in the FEC File. How can I do that ? With the Studio for Community module ?

1 ความคิดเห็น
สนามนี้ถือเป็นภาพที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการติดต่อนี้ จำกัด 1024x1024px
ยกเลิก
Avatar
Deerom Technologies Pvt.Ltd
-

odoo Studio is not available for community