| All Events

Odoo会计和管理产品库存成本

ฟรี อีเวนต์ เริ่มต้น: 11:00 ก่อนเที่ยง - มิถุนายน, 14

库存估值变得简单

了解Odoo的库存估值。在这个网络研讨会上,我们将介绍一下:
成本核算方法包括标准价格,平均价格和先进先出
定期和永久存货估值
降落成本

วันที่&เวลา

+ Add to Calendar
วันพฤหัสบดี มิถุนายน 14
Asia/Hong_Kong 11:00 ก่อนเที่ยง 12:00 หลังเที่ยง

ออร์แกไนเซอร์

Odoo Limited
--Odoo Limited--
+852 3950 0600
eji@odoo.com