เมนู

ข้อมูลอ้างอิงของเรา

Trusted by millions worldwide

References by Industries

References by Country

Vardar AS
Vardar AS วิธีการอุปทาน
Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er eierskap i Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om maksimal langsiktig verdiskaping for Vardars aksjonærer.