เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

Clear Sun Trading (Malta) Ltd.
Clear Sun Trading (Malta) Ltd. Food/Hospitality
Clear Sun Trading are importers and wholesalers and the representatives of Buongiorno
Coffee, a company that specializes in producing high-quality coffee blends, using only the
finest Arabica beans. The company prides itself on providing its customers with a unique
coffee experience, delivering a taste that is both rich and smooth. Buongiorno Coffee's
success is built on the foundation of the company's commitment to quality and customer
satisfaction.
The company's activities include sourcing the best Arabica beans from around the world and
roasting them to perfection to create their signature blends. The company's roasting process
is carefully monitored to ensure that the beans are not burnt, but are roasted to bring out
their full flavor potential. The beans are then carefully ground to the correct consistency to
ensure that they extract the perfect flavor profile when brewed.
4Sight Group was involved in the digitisation for Clear Sun’s business namely the
accounting, inventory and other operation related Odoo Apps.