เมนู

กำลังมองหา นักบัญชี & ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน?

ติดต่อสำนักงานบัญชี

VCA d.o.o.
Dunajska cesta 105
1000 Ljubljana
สโลเวเนีย
+386 31 488 977
info@vca.si

VCA d.o.o.

We offer professional accounting services in Odoo system. With our extensive knowledge and wealth of experience in implementing Odoo for companies, we are well-versed in setting up efficient process flows for Accounting and Finance.

We have in-depth expertise and hands-on experience and will work closely with your business to design and implement an accounting system within the Odoo ERP platform. We have a proven track record of successful Odoo implementations and have helped companies optimize their financial processes and help set up accounting in-house.

In addition to implementation, we prioritize knowledge transfer. We can provide comprehensive training to your employees, empowering them with the necessary skills to follow the established process flows and effectively utilize the Odoo Accounting system. We believe that equipping your team with the right knowledge is crucial for long-term success.

Furthermore, we offer ongoing support and assistance after implementation. Our dedicated support team, with their extensive experience, is always available to address any questions or concerns you may have, ensuring the smooth functioning of your accounting system.

Contact us if you are seeking reliable accounting services on the Odoo platform and learn more about how our knowledge and experience can help streamline your Accounting and Finance processes with Odoo.