121 Essam Muhana
Doktor
12723 XP 12 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
122 Shibom Saha
Doktor
12698 XP 4 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
123 Deniss Fergert (Nixor EE)
Doktor
12696 XP 6 Lencana 2 Sertifikasi-Sertifikasi
124 Ahmad Nur Fauzi
Doktor
12693 XP 11 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
125 Mohammed sijah
Doktor
12674 XP 12 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
126 Alexandre Tremblay
Doktor
12662 XP 9 Lencana 2 Sertifikasi-Sertifikasi
127 Edgardo Rodriguez
Doktor
12597 XP 5 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
128 Christopher Regan
Doktor
12545 XP 7 Lencana 3 Sertifikasi-Sertifikasi
129 Prakash Makwana
Doktor
12491 XP 12 Lencana 2 Sertifikasi-Sertifikasi
130 Sa3da
Doktor
12468 XP 2 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
131 Michaël Marrocco
Doktor
12465 XP 5 Lencana 3 Sertifikasi-Sertifikasi
132 Mahdi NOUKRATI
Doktor
12391 XP 9 Lencana 3 Sertifikasi-Sertifikasi
133 Kato Despati
Doktor
12362 XP 5 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
134 Johnny Richmond - PROINTEC Costa Rica
Doktor
12343 XP 6 Lencana 3 Sertifikasi-Sertifikasi
135 Samir George
Doktor
12338 XP 12 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
136 Martin Zanello
Doktor
12312 XP 9 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
137 Mohamed Nishan
Doktor
12290 XP 5 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
138 Viet Nguyen
Doktor
12245 XP 4 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
139 Remya
Doktor
12238 XP 26 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
140 Anil R. Kesariya (Jupical)
Doktor
12217 XP 26 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
141 Turkesh Patel
Doktor
12207 XP 13 Lencana 2 Sertifikasi-Sertifikasi
142 Ömer ABA
Doktor
12207 XP 4 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
143 Oluwafemi Oloyede
Doktor
12198 XP 5 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
144 Andy Vu
Doktor
12193 XP 4 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
145 Renier Romain (rrr)
Doktor
12092 XP 6 Lencana 4 Sertifikasi-Sertifikasi
146 Ibrahim Boudmir
Doktor
12084 XP 21 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
147 Ammar Elamin
Doktor
12079 XP 5 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
148 Middle East Global
Doktor
12060 XP 5 Lencana 0 Sertifikasi-Sertifikasi
149 Ali Mahmoud
Doktor
12041 XP 24 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi
150 Jyothi Lakshmi
Doktor
12009 XP 15 Lencana 1 Sertifikasi-Sertifikasi