ALLIED DEVELOPMENT COMPANY ( ADC CO., LTD.)

ALLIED DEVELOPMENT COMPANY ( ADC CO., LTD.)

Implementiert durch

Onnet Consulting Vietnam JSC. (14 Referenz(en)

Onnet Consulting Vietnam JSC.
137A Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward
Long Bien District
100000 Hanoi
Vietnam
+84 24 6663 9523
info@on.net.vn
ADC Group is a multi-sector corporation including: Rice, Pharmaceuticals, Food, Fisheries and Agriculture - operating under the motto "Bringing Goodness". Through modern scientific and technical research and innovative applications, always following the highest ethical standards for the benefits of consumers, ADC Group's products commit to customers by an integral development strategy. Accordingly, ADC's products not only help improve the quality of life and be environmentally friendly, but also are the perfect solution to help each family's life be cared better every day.  

ADC - "Bringing Goodness" is the message, core spiritual value and the commitment that ADC Group pursues in every smallest action and in each product that ADC brings to the community. With the motto "Our interests are inseparable from the interests of the entire society", each individual in ADC Group and the whole organization always accompany the life-long interests of customers, together we strive for a better future. Growing with the Community, ADC Group keeps faith in the power of companionship.

ADC Group là một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Lúa gạo, Dược phẩm, Thực phẩm, Thủy sản và Nông nghiệp – cùng hoạt động theo tôn chỉ “Mang Đến Sự Tốt Lành”. Thông qua những nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại & các ứng dụng sáng tạo đột phá, luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức cao nhất hướng đến lợi ích của người tiêu dùng, các sản phẩm của ADC Group cam kết với khách hàng bằng một chiến lược phát triển toàn vẹn. Theo đó, sản phẩm của ADC không chỉ giúp nâng cao chất lượng đời sống, thân thiện môi trường, mà còn là giải pháp hoàn hảo giúp cuộc sống của mỗi gia đình được chăm sóc tốt hơn mỗi ngày.

ADC – “Mang Đến Sự Tốt Lành” chính là thông điệp, là giá trị tinh thần cốt lõi và là cam kết mà ADC Group theo đuổi trong mỗi một hành động dù là nhỏ nhất và trong từng sản phẩm mà ADC đem đến cho cộng đồng. Với phương châm “Lợi ích của chúng tôi không thể tách rời lợi ích của toàn xã hội”, mỗi một cá nhân trong ADC Group và cả tổ chức luôn đồng hành cùng lợi ích, cùng đời sống của khách hàng, cùng nhau phát triển, cùng nhau phấn đấu đến một tương lai tốt đẹp hơn. Phát triển cùng Cộng đồng, ADC Group giữ mãi Niềm tin vào sức mạnh của Sự đồng hành.