e-License

Implemented By

Trinity Roots Co.,Ltd. (7 reference(s))

30/1 Soi Wachirathamsatit 51,
Bang Chak, Phra Khanong,
10260 Bangkok ...
Thailand
+66-2-101-6296
info@trinityroots.co.th

สืบเนื่องจากการร่วมมือกันของ กองทัพเรือ, กรมประมง, กรมเจ้าท่า และ อีกหลายๆ ภาคส่วน ระบบออกใบอนุญาตทำการประมงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุม และติดตามการออกใบอนุญาตทำการประมง ซึ่งจะช่วยให้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรือ และข้อมูลใบอนุญาตทำการประมงแต่ละประเภทเป็นไปได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกทั้งระบบยังสามารถรองรับในส่วนของการแจ้งเรือเข้า-ออก, การบันทึกวันหยุดทำการประมง, ตรวจสอบประวัติการแจ้งเรือเข้า-ออก, ประวัติการฝ่าฝืนการกระทำความผิด, ข้อมูลลูกเรือ, ข้อมูลสัตว์น้ำที่จับ และข้อมูลสำหรับติดตามเรือ (VMS) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ Odoo เป็นเครื่องมือที่ได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในการพัฒนาระบบนี้

สิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย และให้สอดคล้องกับนโยบายของ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่ต้องการให้การทำประมงของไทยเป็นไปอย่างมั่นคง, มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

With the cooperation of Royal Thai Navy, Department of Fisheries, Department of Marine and others parties, E-License & Fishing Info have been developed in order to control and track the issuance of fishing licenses, which will help with the validation process of vessel data and of the licenses.  The system also facilitates the keeping of the Vessel Arrival and Departure information, the Fishing Off-Days, the Port In-Out Histories, Violation Histories, Crew Data, Aquatic Animals Data and Vessel Monitoring System (VMS).  ODOO program has been used to implement the system.   

The system was designed to rectify the fishing system of Thailand and to make it become in line with the Command Center for Combating Illegal Fishing policy in order to achieve stability, prosperity and sustainability in fishing.